The International Conference Psychoanalysis in Our Time

The Departament of Film Studies and Audiovisual Resarches at the University of Gdanks, the Nordic Council of Ministers and the British Association of Film, Television and Screen Studies invite everyone for the 5th edition of the international conference Psychoanalysis in Our Time

 1. Psychoanalysis, Nationalism and Ideology

5 October 2018, The University of Gdansk Campus, The Building of Philology, room 1.47.

14:00 Prof. Alenka Zupančič: “Love your neighbor as yourself!?”

16:00  The screening of the movie “Repented” (dir. Agnieszka Piotrowska, 50 minutes) and the meeting with the director of the film.

18:00 Promotion of prof. Thomas Elsaesser’s book „Kino – maszyna myślenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej” (Wydawnictwo UG). In the event will take part the author and the translators of his book.

6, 7 October – The rest of the lectures and events will take place in the hotel „Rewita” in Sopot

More detailed information may be found: https://psychoanalysisinourtime.wordpress.com/

Projekt POWER “CETA + PLAN = PRACA”

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy “CETA + PLAN = PRACA”.

Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S187/17.

Głównym celem projektu CETA + PLAN = PRACA jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych MSU kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG w okresie od 1.03.2018 do 30.06.2019 w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Staże ujęte w projekcie podzielone są na dwa etapy:

 1. staż w Centrum Technik Audiowizualnych oraz
 2. staż na planie filmowym i telewizyjnym.

Wsparciem zostanie objętych 22 studentów stacjonarnych MSU kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG. Dofinansowanie projektu z UE: 191681,68 zł

Harmonogram wsparcia

Maj-sierpień 2018 realizacja staży w Centrum Technik Audiowizualnych

Wrzesień 2018 – kwiecień 2019 realizacja staży na planach filmowych i telewizyjnych

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu CETA + PLAN = PRACA

Termin składania: 05-16.03.2018

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej przeprowadzania oraz do list studentów wybranych do dofinansowania.

Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu, które mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

ZASADY REKRUTACJI

O zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:

 1. stacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających Uniwersytetu Gdańskiego studiujących na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (WoFiKA),
 2. którzy nie posiadają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.
 3. którzy posiadają status studenta (za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

Studenci zainteresowani zakwalifikowaniem do programu stażowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na staże składają  następujące dokumenty:
سرور اختصاصی ایران

املاک منطقه 22

 • استیک تتر
 • سرمایه گذاری
 • هومتو
  1. Pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do projektu,
  2. Certyfikat poświadczający znajomość języka w przypadku stażu zagranicznego.
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
  4. Oświadczenie dotyczące korzystania z Programu Erasmus Plus+
  5. Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  7. Oświadczenie uczestnika projektu
  8. Zakres danych uczestnika projektu koniecznych do wprowadzenia do SL2014
  9. Oświadczenie dot. stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż.

  Pracownik Biura Projektu dokonuje weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów pod względem formalnym. W przypadku większego zainteresowania stażami, o przyjęciu do projektu decydować będzie średnia ocen z 3 poprzedzających semestrów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o włączeniu bądź niewłączeniu do projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację staży Biuro Projektu dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowej rekrutacji  w danym roku.

  Biuro Projektu

  Siedziba Biura mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

  Slot Gacor

  Projekt POWER „Festiwal filmowy jako miejsce pracy”

  Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy “Festiwal filmowy jako miejsce pracy”.

  Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S188/17.

  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników Projektu – studentów II i III roku  stud. lic. kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) Uniwersytetu Gdańskiego w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez szereg staży odbywanych w okresie od 19.02.2018 do 30.06.2019 na festiwalach filmowych, jako najważniejszych instytucjach animacji i upowszechniania kultury filmowej.

  W projekcie zaplanowano staże podczas festiwali: Netia Off Camera 2018, Festiwal Filmowy w Gdyni, All About Freedom Festival w Gdańsk, Netia Off Camera w Krakowie oraz festiwal filmowy w Norwegii.

  Harmonogram wsparcia

  16.04.2018 – 15.05.2018 Staże związane z organizacją i realizacją Festiwalu Netia Off Camera 2018 w Krakowie.

  1.09.2018 – 30.09.2018 Staże związane z organizacją i realizacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

  1.10.2018 – 31.10.2018 Staże związane z organizacją i realizacją festiwalu All About Freedom Festival w Gdańsku.

  Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu “Festiwal filmowy jako miejsce pracy”

  Termin składania: 21-28.02.2018

  Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej przeprowadzania oraz do list studentów wybranych do dofinansowania.

  Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu, które mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

  ZASADY REKRUTACJI

  O zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:

  1. II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Gdańskiego studiujących na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (WoFiKA),
  2. którzy nie posiadają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.
  3. którzy posiadają status studenta (za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

  Studenci zainteresowani zakwalifikowaniem do programu stażowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na staże składają  następujące dokumenty:

  1. Pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do projektu,
  2. Certyfikat poświadczający znajomość języka w przypadku stażu zagranicznego.
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
  4. Oświadczenie dotyczące korzystania z Programu Erasmus Plus+
  5. Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  7. Oświadczenie uczestnika projektu
  8. Zakres danych uczestnika projektu koniecznych do wprowadzenia do SL2014
  9. Oświadczenie dot. stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż.

  Pracownik Biura Projektu dokonuje weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów pod względem formalnym. W przypadku większego zainteresowania stażami, o przyjęciu do projektu decydować będzie średnia ocen z 3 poprzedzających semestrów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o włączeniu bądź niewłączeniu do projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację staży Biuro Projektu dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowej rekrutacji  w danym roku.

  Biuro Projektu

  Siedziba Biura mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

  slot pulsa