Projekt POWER “CETA + PLAN = PRACA”

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy “CETA + PLAN = PRACA”.

Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S187/17.

Głównym celem projektu CETA + PLAN = PRACA jest podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych MSU kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG w okresie od 1.03.2018 do 30.06.2019 w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Staże ujęte w projekcie podzielone są na dwa etapy:

 1. staż w Centrum Technik Audiowizualnych oraz
 2. staż na planie filmowym i telewizyjnym.

Wsparciem zostanie objętych 22 studentów stacjonarnych MSU kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej UG. Dofinansowanie projektu z UE: 191681,68 zł

Harmonogram wsparcia

Maj-sierpień 2018 realizacja staży w Centrum Technik Audiowizualnych

Wrzesień 2018 – kwiecień 2019 realizacja staży na planach filmowych i telewizyjnych

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu CETA + PLAN = PRACA

Termin składania: 05-16.03.2018

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej przeprowadzania oraz do list studentów wybranych do dofinansowania.

Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu, które mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

ZASADY REKRUTACJI

O zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:

 1. stacjonarnych magisterskich studiów uzupełniających Uniwersytetu Gdańskiego studiujących na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (WoFiKA),
 2. którzy nie posiadają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.
 3. którzy posiadają status studenta (za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

Studenci zainteresowani zakwalifikowaniem do programu stażowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na staże składają  następujące dokumenty:
سرور اختصاصی ایران

املاک منطقه 22

 • استیک تتر
 • سرمایه گذاری
 • هومتو
  1. Pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do projektu,
  2. Certyfikat poświadczający znajomość języka w przypadku stażu zagranicznego.
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
  4. Oświadczenie dotyczące korzystania z Programu Erasmus Plus+
  5. Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów
  6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  7. Oświadczenie uczestnika projektu
  8. Zakres danych uczestnika projektu koniecznych do wprowadzenia do SL2014
  9. Oświadczenie dot. stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż.

  Pracownik Biura Projektu dokonuje weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów pod względem formalnym. W przypadku większego zainteresowania stażami, o przyjęciu do projektu decydować będzie średnia ocen z 3 poprzedzających semestrów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o włączeniu bądź niewłączeniu do projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację staży Biuro Projektu dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowej rekrutacji  w danym roku.

  Biuro Projektu

  Siedziba Biura mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

  Slot Gacor