Projekt POWER „Festiwal filmowy jako miejsce pracy”

Na Wydziale Filologicznym UG dla kierunku studiów Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) realizowany jest projekt stażowy “Festiwal filmowy jako miejsce pracy”.

Środki na dofinansowanie staży pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S188/17.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników Projektu – studentów II i III roku  stud. lic. kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (WoFiKA) Uniwersytetu Gdańskiego w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez szereg staży odbywanych w okresie od 19.02.2018 do 30.06.2019 na festiwalach filmowych, jako najważniejszych instytucjach animacji i upowszechniania kultury filmowej.

W projekcie zaplanowano staże podczas festiwali: Netia Off Camera 2018, Festiwal Filmowy w Gdyni, All About Freedom Festival w Gdańsk, Netia Off Camera w Krakowie oraz festiwal filmowy w Norwegii.

Harmonogram wsparcia

16.04.2018 – 15.05.2018 Staże związane z organizacją i realizacją Festiwalu Netia Off Camera 2018 w Krakowie.

1.09.2018 – 30.09.2018 Staże związane z organizacją i realizacją Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

1.10.2018 – 31.10.2018 Staże związane z organizacją i realizacją festiwalu All About Freedom Festival w Gdańsku.

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe krajowe i zagraniczne w ramach projektu “Festiwal filmowy jako miejsce pracy”

Termin składania: 21-28.02.2018

Rekrutacja realizowana będzie jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jej przeprowadzania oraz do list studentów wybranych do dofinansowania.

Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu, które mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

ZASADY REKRUTACJI

O zakwalifikowanie do programu stażowego mogą ubiegać się studenci:

 1. II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Gdańskiego studiujących na Wydziale Filologicznym na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej (WoFiKA),
 2. którzy nie posiadają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.
 3. którzy posiadają status studenta (za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

Studenci zainteresowani zakwalifikowaniem do programu stażowego, w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na staże składają  następujące dokumenty:

 1. Pisemne oświadczenie woli o przystąpieniu do projektu,
 2. Certyfikat poświadczający znajomość języka w przypadku stażu zagranicznego.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika
 4. Oświadczenie dotyczące korzystania z Programu Erasmus Plus+
 5. Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Zakres danych uczestnika projektu koniecznych do wprowadzenia do SL2014
 9. Oświadczenie dot. stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z właścicielem podmiotu przyjmującego na staż.

Pracownik Biura Projektu dokonuje weryfikacji złożonych przez kandydata dokumentów pod względem formalnym. W przypadku większego zainteresowania stażami, o przyjęciu do projektu decydować będzie średnia ocen z 3 poprzedzających semestrów oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o włączeniu bądź niewłączeniu do projektu. W przypadku niewyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację staży Biuro Projektu dopuszcza możliwość ogłoszenia dodatkowej rekrutacji  w danym roku.

Biuro Projektu

Siedziba Biura mieści się w budynku Wydziału Filologicznego, w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk, (pok. 4.54), tel. +48 509 271 738.

slot pulsa